Одлука за избор на кандидати по Јавен оглас бр.3/2023 во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола се избрани следните кандидати:

За работа не неопределно време за работно место ѓеронто домаќин во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола е избран следниот кандидат:

Врз основа на член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 143/19 и 14/20) член 211 и 212 од Законот за

 Врз основа на член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 143/19 и 14/20) член 211 и 212 од Законот за