Контакт

Адреса:
Илинденска 156
Битола
7000
Телефон:
047 237 559

Останати информации

Останати информации:
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ

Социјален работник: 071 222 643

Сметководител: 075 222 643

Главна сестра: 071 313 194

Павиљон 1: 076 456 616

Павиљон 2: 076 456 617

Кујна: 076 456 615

Портирница: 075 331 792

Лице за информации од јавен карактер: 075 222 643

Централа: 047 237 559

Директор: 047 224 107

Павиљон 1:047 238 876

Павиљон 2: 047 238 875