Јавен повик за избор на членови на Совет на корисници на ЈОУ Дом за стари лица Сју Рајдер Битола. Во прилог можете да го прегледате јавниот повик на следниот линк.

Врз основа на член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 143/19 и 14/20) член 211 и 212 од Законот за

Одлука за избор на кандидати по Јавен оглас бр.3/2023 во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола се избрани следните кандидати:

За работа не неопределно време за работно место ѓеронто домаќин во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола е избран следниот кандидат: