За работа не неопределно време за работно место ѓеронто домаќин во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола е избран следниот кандидат:

Во прилог одлуката за избор на кандидат.

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ПО ЈАВЕН ОГЛАС БР. 2/2023